100 % avtalehjemmel for spesialist i fordøyelsessykdommer - Tromsø

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

100 % avtalehjemmel for spesialist i fordøyelsessykdommer 

­

Arbeidsgiver

Helse Nord RHF

­

Sted

Tromsø

­

Søknadsfrist

10.03.24

Ønsker du å tilbringe tid i en by i vekst, med et rikt kulturtilbud, familievennlige fritidsaktiviteter og ikke minst nærhet til fantastiske naturopplevelser? Vi har en ledig avtalehjemmel i Nord-Norges største by, og kan tilby en etablert og velrennomert klinikk i sentrale og moderne lokaler i Tromsø. 

Vi ønsker en spesialist i fordøyelsessykdommer, men også indremedisiner eller kirurg med tilstrekkelig endoskopikompetanse oppfordres til å søke. Avtalen er en videreføring av Dag Malm sin avtalehjemmel, med tentativ oppstart 1. juli 2025. Tidligere overtakelse kan eventuelt avtales nærmere med nåværende hjemmelshaver. Praksisen drives i sentrale moderne lokaler i Sjøgata, med havgløtt og utsikt til Tromsdalstinden. 

Avtalepraksisen skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis. 

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med §11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalepraksisen drives som selvstendig næringsvirksomhet, med driftstilskudd fra Helse Nord RHF i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler, i henhold til § 9 i Rammeavtalen. Legen må inngå avtale med HELFO om utbetaling av trygderefusjoner. Vi presiserer at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer»

Nåværende hjemmelshaver kan kontaktes i forbindelse med dagens drift av hjemmelen.

Arbeidsoppgaver

 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål, prioriteringer og gjeldende lovgivning. 
 • Avtalespesialisten må besitte evnen og viljen til tverrfaglig samarbeid, med nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten. 
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeidet skal sette søkelys på faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Avtalespesialisten skal overholde kravene til IKT som er fastsatt i forskrift og rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Utdanningsnivå: Cand. med
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk språk

Personlige egenskaper

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid med øvrig primær- og spesialisthelsetjeneste, spesielt med hensyn til prioritering av pasienter.

Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 

Vi tilbyr

Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig. 

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi jobber også med å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. 

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 • Stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
Powered by Labrador CMS