Områdedirektør Klima og miljø, Folkehelseinstituttet FHI

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Områdedirektør - Klima og miljø

­

Arbeidsgiver

Folkehelseinstituttet FHI

­

Sted

Oslo

­

Søknadsfrist

22.08.2024

Vi søker områdedirektør for Folkehelseinstituttets område for klima og miljø. Områdedirektøren inngår i instituttets toppledelse og rapporterer til direktøren. Toppledelsen har ansvar for helhetlig strategisk utvikling, faglig ledelse og prioritering på alle områder av virksomheten.

Område for klima og miljø er ett av seks fagområder ved Folkehelseinstituttet og har om lag 100 medarbeidere. Området har ansvar for kjemikalieberedskapen innen helseforvaltningen og er det største norske fagmiljøet for helserisikovurderinger innen dette feltet. Området fremskaffer kunnskap om helsekonsekvenser av miljøfaktorer som støy, forurensning, skadedyr og kjemikalier. Kunnskapen er etterspurt av myndigheter, helsetjenesten og befolkningen, og brukes blant annet ved rådgivning ved akutte og pågående hendelser og til å forebygge negative helseeffekter.

En sentral problemstilling i årene fremover handler om klimaendringer og hvordan de vil påvirke vår helsetilstand. Folkehelseinstituttet har en ambisjon om å utvikle ny kunnskap om sammenhenger mellom klimaendringer og helse. Et viktig mål for dette arbeidet er å forebygge negative helsekonsekvenser. Klimaendringer kan påvirke den psykiske og fysiske helsen i befolkningen på mange ulike måter. Instituttets faglige bredde er et godt fundament for å utvikle ny kunnskap om årsaker, risiko, helseeffekter og tiltak, på tvers av sektorer, herunder også hvordan vi kan sikre bærekraftige og klimatilpassede matsystemer. Vi ønsker å øke kunnskapen om mat som er sunn, trygg og bærekraftig både i et lokalt og i et globalt perspektiv. Folkehelseinstituttet har særlig gode forutsetninger for å bidra med kunnskap om kosthold og helseeffekter og kunnskap om mattrygghet. 

Områdedirektøren skal videreutvikle et relativt nyetablert område, i tett samarbeid med de andre områdene i instituttet og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Området er organisert i fem avdelinger og har ledende ekspertise innen humantoksikologi, eksponeringsforskning, miljøepidemiologi og helserisikovurdering. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid er en viktig del av jobben til områdedirektøren. 

Folkehelseinstituttet er kunnskapsetaten i norsk helseforvaltning. Dette innebærer satsing på forskning, kunnskapsoppsummeringer og anvendelse av forskning i vår rådgivning. Økt forskningsaktivitet er et mål som instituttet vil jobbe mot ved å søke om mer ekstern finansiering av forskningsprosjekter, med en særlig innsats for å skaffe EU-midler.

Folkehelseinstituttet har beredskapsansvar ved større miljø- og kjemikaliehendelser.Beredskapsansvaret er forankret blant annet i lov om folkehelsearbeid, som gir instituttet ansvar for nødvendig beredskap, plikt til å overvåke helsetilstanden i befolkningen, og bistandsplikt ved eksponering for helseskadelige miljøfaktorer. Området omfatter også Giftinformasjonen, som er en nasjonal, døgnbemannet beredskapstjeneste som gir hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Spørsmål om stillingen

Rekrutteringsprosessen håndteres av Folkehelseinstituttet med støtte fra rekrutteringsselskapet Cruit AS. Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med direktør Guri Rørtveit, telefon 992 32 769. Interesserte kan uforpliktende også ta kontakt med våre rådgivere Hanne Paulsen Ødegård og Anne Lene Saksum Haagestad i Cruit på telefon 959 61 599 / 901 11 285.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv del av instituttets toppledelse og ta medansvar for strategisk utvikling av instituttet som helhet, instituttets beredskapsevne og koordinering av oppgaver og samarbeid på tvers av fagområder
 • Overordnet ansvar for områdets virksomhet, inkludert strategi og organisering, personal- og økonomiansvar og dokumentasjon av resultater
 • Være en synlig og tydelig leder, både internt og eksternt
 • Ha overordnet ansvar for å lede og utvikle fagmiljøene i området
 • Videreutvikle og sikre et forskningsmiljø som er godt rustet for både nåværende og fremtidige behov
 • Videreutvikle porteføljen av oppdrag fra statlig forvaltning, kommuner og internasjonale organisasjoner i samarbeid med andre fagmiljø i Folkehelseinstituttet
 • Være pådriver for å skaffe eksterne forsknings- og innovasjonsmidler
 • Motivere og samle ulike miljøer med aktuell kompetanse i instituttet til felles satsning
 • Videreutvikle samarbeid og nettverk med andre fagmiljøer og vitenskapelige institusjoner i inn- og utland
 • Lede områdets beredskapsarbeid og bidra i instituttets krisehåndtering
 • Sørge for at området har transparent, profesjonell og god kommunikasjon med sine interne og eksterne interessenter i instituttets kanaler og i media
 • Være talsperson i media, også i krevende situasjoner og kriser

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og forskningskompetanse, minimum tilsvarende doktorgrad, fortrinnsvis på professornivå
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis både fra offentlig forvaltning og forskning 
 • Erfaring med forskningsledelse og søknader om forskningsmidler
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og i engelsk 
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå hemmelig

Det er en fordel med erfaring fra:- ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner- å bygge og samle tverrfaglige kompetanse- og fagmiljøer- laboratorievirksomhet- forebygging og folkehelsearbeid- helseforvaltningen i Norge- internasjonalt arbeid- mediehåndtering

Personlige egenskaper

 • Visjonær og strategisk 
 • Dyktig relasjonsbygger med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trygg og tydelig i lederrollen med god evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Beslutningsdyktig og god evne til å drive frem prosesser, gjennomføre og levere til avtalt tid
 • Stor arbeidskapasitet, strukturert, fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Engasjerte og kompetente ansatte
 • Stilling som områdedirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Våre fire hovedmål er 1) god og relevant forskning og kunnskapsoppsummering, 2) god og samordnet beredskap, 3) fremtidsrettet bruk av helsedata og 4) effektive tjenester og fremtidsrettet infrastruktur. Folkehelseinstituttet er sektorens kunnskapsetat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1280 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim, Tynset og Levanger. Folkehelseinstituttet er en ettertraktet arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020). I vår nye strategi har vi tre innsatsområder: Forskning for bedre helse, Registre som gir resultater og Sterke i kriser. Se hele strategien her:

Folkehelseinstituttets strategi for 2024-2027

Webcruiter-ID: 4829088200

Powered by Labrador CMS