Klinikkdirektør, Klinikk somatikk, Flekkefjord

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Klinikkdirektør

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Flekkefjord

­

Søknadsfrist

18.03.24

Sørlandet sykehus HF (SSHF) tilbyr spesialisttjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling i Agder. 

Foretaket har somatiske klinikker i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, tverrgående klinikker for prehospitale tjenester og medisinsk serviceklinikk samt klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling (KPH) samt fem sentrale staber. 

Foretakets verdier er: Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelig og engasjement. SSHFs strategiske mål er nedfelt i Utviklingsplan-2040 og strategiplanen for perioden 2021-2024. 

Flekkefjord sine funksjoner vurderes ut fra Lister-befolkningens behov, og i sammenheng med SSHFs oppgavefordeling og kapasitet. 

Klinikk somatikk Flekkefjord er et akuttsykehus og har oppgaver innen AKUTT indremedisin, akutt og planlagt ortopedi og fødetilbud. Sykehuset har også anestesilege i døgnkontinuerlig vakt, samt et godt utbygd diagnostisk apparat innen laboratoriemedisin og bildediagnostikk i nært samarbeid med Kristiansand.

Flekkefjord har midlertidig stengt akuttkirurgi. Styret ved Sørlandet sykehus HF besluttet desember 2023 å fortsatt prioritere å utvikle de nåværende akuttfunksjonene ved Sørlandet sykehus Flekkefjord og bygge opp et spesialisert senter for planlagt kirurgi som en viktig del av videreutviklingen av Sørlandet sykehus Flekkefjord.

Klinikken har et budsjett på 375 millioner og 270 årsverk. Søkelys på god koordinering og samarbeid internt og mellom Flekkefjord og de øvrige klinikkene i SSHF blir viktig. Stedlig klinikkdirektør har stedlig ansvar for sykehuset i Flekkefjord. Klinikkdirektør rapporterer til administrerende direktør og inngår i foretaksledelsen. 

SSHF skal i 2024 oppdatere strategiplan 2025-2028. Klinikkdirektør forventes å bidra til å utvikle samarbeidet på tvers av klinikkene, og videreutvikle kunnskapsbaserte og likeverdige tjenester. 

Sørlandet sykehus HF har ambisjoner om modernisering i tråd med nasjonal helse og sykehusplan 2020- 2023 bl.a. ved å ta i bruk av ny teknologi, nye arbeidsformer og implementering av pakkeforløp. Samarbeidet med primærhelsetjenesten står sentralt. Foretaket startet august 2023 desentral medisinutdanning (Campus sør.) i samarbeid med Universitetet i Oslo hvor sykehuset i Flekkefjord skal være praksisarena 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for klinikkens helsetjenester, med høye ambisjoner innen pasientsikkerhet, fag, kvalitet, aktivitet og økonomi.
 • Ivareta og styrke det faglige samarbeidet på tvers av klinikkene og bidra til utvikling av foretaket som helhet.
 • Operasjonalisere og iverksette foretakets gjeldende strategi innen sitt ansvarsområde, spille inn til nye strategier, utviklingsplan og foretaksovergripende planer. Ta i bruk ny teknologi, og sikre god logistikk og kostnadsstyring.
 • Bidra til videreutvikling av foretakets overordnede kvalitetssystem, og iverksette kvalitetssystem i egen klinikk. Sørge for sammenheng i kvalitetssystemet mellom avdelinger, klinikk og foretaksnivå.
 • Videreutvikle pasientsikkerhet
 • Se til at klinikkens helsetjenester er kunnskapsbaserte og oppdaterte, og videreutvikle klinikkens lovpålagte forskningsaktivitet. Delta i etableringen av Campus sør i klinikken
 • Sikre at helsetilbudet i klinikken gis i samsvar med relevant helselovgivning, forskrifter og nasjonale veiledere
 • Videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten, fastlegene og avtalespesialistene 

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på masternivå og lederutdanning/lederutviklingsprogram
 • Erfaring fra ledelse og omstilling i store helseinstitusjoner /spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra overordnet strategisk ledelse er en forutsetning
 • Vise til dokumenterte resultater og god gjennomføringsevne
 • Erfaring fra arbeid med forskning 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til å forankre og involvere medarbeidere på alle nivå i organisasjonen
 • Åpen, ærlig, tydelig og god til å kommunisere. Etisk bevisst, og opptatt av å videreutvikle både en god pasientsikkerhetskultur og et godt arbeidsmiljø
 • Resultatorientert og målrettet, helhetstenkende og systematisk
 • Utviklingsorientert og med ambisjoner om å utvikle kunnskapsbaserte tjenester
 • Evne og vilje til modernisering og ta i bruk digitale verktøy

Webcruiter-ID: 4758521904

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS