Overlege indremedisin, Medisinsk avdeling, Flekkefjord

Ansettelsesform: Fast

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Overlege indremedisin

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Flekkefjord

­

Søknadsfrist

30.04.24

Medisinsk avdeling ved klinikk somatikk i Flekkefjord har ledig overlegestilling for spesialist i indremedisin. Vi søker særlig etter spesialist i indremedisin med erfaring fra eller interesse for onkologi. Spesialist i onkologi vil også kunne få overlegestilling hos oss, knyttet til poliklinikk / dagtidsarbeid. Eventuelt onkolog tilsatt i Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) vil arbeide i et tett samarbeid med Senter for Kreftbehandling i Kristiansand.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (medisinsk service klinikk, prehospitale tjenester og klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i en avdeling for kirurgiske fag (gynekologi / obstetrikk, ortopedi, kirurgi, anestesi, intensiv, kirurgisk poliklinikk) og en avdeling for medisinske fag (medisinsk sengepost, akuttmottak og medisinsk poliklinikk). Det er i tillegg en felles enhet for stab og merkantil. 

Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon, men traumefunksjon og akuttberedskap i kirurgi er midlertidig stengt fram til 01.04.24. Etter at akuttfunksjonen i kirurgi og traume ble pausert sommeren 2022, har legene i medisinsk avdeling fått et økt ansvar for å håndtere enkelte kirurgiske problemstillinger som av ulike årsaker likevel kommer inn til sykehuset i Flekkefjord. Det er lagt ned og legges ned mye ressurser i undervisning og simulering for å håndtere dette. 

Medisinsk avdeling har over mange år hatt en meget stabil bemanning på overlegesiden. På bakgrunn av høy aktivitet er avdelingen tilført nye overlegeressurser, og vi har nå behov for en ny overlege som er spesialist i indremedisin. 

Avdelingen har totalt 10,5 overlegestillinger, 8 LIS2 stillinger og 10 LIS1 stillinger (medisin og kirurgi). Vaktordningen ved avdelingen består pr. i dag av LIS1 i primærvakt som er døgnkontinuerlig til stede, og en bakvaktsordning for LIS2. Overleger er i tertiærvakt bak LIS2.

Medisinsk avdeling samarbeider godt med de medisinske fagmiljøene i de andre klinikkene i Sørlandet sykehus, Arendal og Kristiansand). I tråd med nasjonale strategiske føringer og utviklingsstrategien til Sørlandet sykehus, søker Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) å utvikle og utvide det faglige nettverket (sykehus i nettverk), med formål å opprette et faglig fellesskap som gjør sykehuset bedre i stand til å være et akuttsykehus i nettverk og møte framtidens utfordringer sammen med andre aktører. Dette inkluderer kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner

Søker må være spesialist i indremedisin

Personlige egenskaper

Det forventes at aktuell overlege deltar aktivt i fagmiljøet på tvers i SSHF som en del av satsingen på "Sykehus i nettverk". Herunder ligger opphold ved andre sykehus ved behov for fagutvikling, og en forventning om å bistå andre fagmiljøer hvis det er nødvendig for å sikre leveranse av tjenester.

  • Stillinger: 1
  • Heltid / Deltid: Heltid
  • Ansettelsesform: Fast
  • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4735924476

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS