Lege i spesialisering i Nevrologi. Faste stillinger og årsvikariat. Nevroklinikken / Nevrologisk avdeling

Ansettelsesform: Fast

Publisert

INFORMASJON

Tjeneste

Lege i spesialisering i Nevrologi

­

Arbeidsgiver

Helse Bergen HF

­

Sted

Bergen

­

Søknadsfrist

03.12.23

Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus har ledig 3 faste stillinger og 2 vikariat for lege i spesialisering i Nevrologi. Ved intern tilsetting i fast stilling vil fleire få tilbod om vikariat. Oppstart for alle stillingane er 26.02.2024 eller etter avtale.

For fast tilsetting gjeld følgande: Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker heile utdanningsløpet i nevrologi. Det vises for øvrig til utdanningsplan. Etter fullført spesialisering, vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist. 

Vikariatane har 12 mnd varigheit, og kan tene som del av spesialistutdanninga i Nevrologi. Gode høve til forlenging av vikariat. Cand.med. kan og søke og blir vurdert for tilsetting i påvente av LIS1-plass, dersom det ikkje er andre kvalifiserte søkarar. 

Nevrologisk avdeling driv akuttbehandling, kompleks utgreiing og rehabilitering av nevrologiske lidingar. Nevrologisk avdeling samarbeider med dei andre akuttavdelingane om mottak av akuttpasientar i felles akuttmottak. Nevrologisk avdeling er del av Nevroklinikken som òg famnar om Nevrokirurgi og Klinisk nevrofysiologi, slik at heile spesialistutdanninga i Nevrologi kan gjerast her. Avdelinga har 14-delt LIS-plan, og samla om lag 30 legeårsverk. I avdelinga arbeider LIS i tverrfaglege team med overlegar, sjukepleiarar og personell frå fleire tverrfaglege grupper, som kvar dag gjer sitt beste for å gje pasientane god utgreiing og behandling. Det gode samarbeidet mellom dei ulike yrkesgruppene er avgjerande for resultatet og vi jobbar støtt med å forbetre arbeidsprosessane. Om du er interessert i forsking, er det gode høve for å kombinere klinisk spesialisering og forsking i tilpassa løp, då vi har nasjonalt leiande forskingsmiljø innanfor fleire nevrologiske fagfelt. 

Kvar LIS får eigen rettleiar. Vi legg vekt på at LIS skal få utvikle klinisk kunnskap og erfaring på ein trygg måte, der ein gradvis arbeider meir sjølvstendig. LIS får tidleg erfaring med poliklinisk utgreiing og oppfølging, under tett supervisjon frå erfarne spesialistar. Det vert lagt til rette for deltaking i LIS-kurs, og fagleg fordypning inngår i tenesteplanen. 

Leiinga for for legegruppa arbeider saman med de tillitsvalgte og legekollegiet for å skape eit trygt og sterkt fag- og arbeidsmiljø. Helse Bergen legg vekt på å skape sunne og trygge arbeidsplassar i sjukehuset og ved Nevrologisk avdeling legg vi til rette for dette.

Arbeidsoppgåver

 • Vurdering og oppfølging av pasientar i vakt, på sengepost og i poliklinikk. 
 • Inngå i eit tverrfagleg samarbeid for å gje pasientar best mogleg opphald på avdelinga
 • Gje god omsorg for pasient og pårørande
 • Deltaking i internundervisning og praktisk undervisning for legestudentar
 • Involvering i forbetringsarbeidet i avdelinga

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggast til grunn for tilsetting i LIS stilling i nevrologi
 • For vikariat kan Cand.med. som ventar på å gjennomføre LIS1 kan òg søke og vil bli vurdert dersom det ikkje er andre kvalifiserte søkarar
 • Det blir lagt vekt på relevant arbeidserfaring og fagleg motivasjon

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppa og ønskjer å vidareutvikle kompetansen din
 • Du trivast med å arbeide i eit tverrfagleg miljø og meistrar høgt tempo

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande jobb 
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst 
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø Fagleg utvikling
 • Stillingar: 5
 • Heiltid / Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4732049784

Mangfaldserklæring Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 14.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.no eller Facebook. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Powered by Labrador CMS