Seksjonsleder / enhetsleder. HABU SSA.

Ansettelsesform: Engasjement

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJON

Tjeneste

Seksjonsleder / enhetsleder

­

Arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF

­

Sted

Arendal

­

Søknadsfrist

25.08.2024

Vi har ledig ett års engasjement i nyopprettet 100% stilling som seksjonsleder/enhetsleder med mulighet for forlengelse ved Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus i Arendal. Tiltredelse ca. 01.11.2024. Lederfunksjonen har tidligere kun vært knyttet til fagstilling i 50%, for tiden en overlegestilling.

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) er en egen enhet i Barne- og Ungdomsavdelingen (BUA), Somatisk klinikk, Sørlandet sykehus Arendal (SSA). HABU er lokalisert til 6.etasje i sykehuset («Barnas sykehus»), vis-a-vis BUA sengepost/poliklinikk og Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR) Helse Sør-Øst.

HABU har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til barn og unge fra 0-18 år med medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser og utviklingsvansker. Enheten får årlig henvist ca. 200 nye barn og gir oppfølgingstilbud til rundt 8-900 barn og unge med ulike grader av funksjonsnedsettelser. HABU, SSA har rundt 13 årsverk, inkludert 2 overlegestillinger med ansvarsområde tverrfaglig vurdering/utredning/diagnostikk, saksansvar/pasientansvar, veiledning til pasienter, familie og fagpersoner i 1. linjetjenesten. Inntil nå har HABU Arendal kun hatt en lederfunksjon i 50% tilknyttet en fagstilling, for tiden en overlegestilling. Det opprettes nå en egen lederstilling i 100%.

Habiliteringstiltakene har som målsetning å bidra til bedre mestring og livskvalitet for barn og familie. En del av HABU sitt arbeid foregår ambulant. HABU har i tillegg til den direkte kliniske virksomheten ansvar for å bistå kommunene med kompetanseutvikling i forhold til målgruppene.

Den som får tilbud om stillingen, må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Enhetslederen har ansvar for den daglige driften av HABU Arendal i tråd med sykehusets retningslinjer og i henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og metodikk for Virksomhetsstyring i SSHF. I dette ligger fag-, personal- og økonomiansvar for enheten.
 • Videreutvikle en god pasientsikkerhetskultur med lavest mulig behandlingsrisiko.
 • Bidra til samhandling på tvers av klinikker, avdelinger og lokasjon for å øke kvaliteten på pasientbehandlingen. Enhetsleder har et særskilt ansvar for at det tverrfaglige samarbeidet fungerer.
 • Sammen med andre ledere og tillitsvalgte utvikle en kultur preget av åpenhet, tillit og respekt, skape stolthet og samhold innad og trygghet utad for innbyggere og samarbeidspartnere.
 • Delta i avdelingens lederteam, samt delta i nettverksmøter for ledere i habilitering i Helse Sør-Øst. 
 • Bidra til konstruktiv dialog med avdelingssjef og klinikkdirektør med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling, pasientsikkerhet og ledelse i avdelingen.
 • Det forventes at leder initierer og prioriterer de rette utviklingsoppgavene og er positiv til at HABU deltar i forskning tilknyttet fagfeltet. 
 • Gjennomføre gode endringsprosesser i samarbeid med ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud og avtale dialogmøter med tillitsvalgte i tråd med lokal samarbeidsavtale.
 • Sikre god budsjettstyring og budsjettkontroll i enheten. Dette også som ledd i å se helheten i foretakets økonomiske situasjon.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en leder med erfaring, interesse og engasjement for barn og unge fra 0-18 år med medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser og utviklingsvansker. 
 • Relevant utdannelse på universitets- eller høyskolenivå.
 • Erfaring fra ledelse innen barnehabiliteringsfeltet vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra å lede et tverrfaglig team av erfarne medarbeidere med høy kompetanse.
 • Kompetanse i økonomi, personalarbeid, fagutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Kompetanse innen forskning.

Personlige egenskaper

 • Ledererfaring
 • Samarbeids- og løsningsorientert
 • Selvstendig og strukturert
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Evne til å motivere og inspirere til forskning.

Vi tilbyr

 • En velfungerende enhet i en veldrevet barne- og ungdomsavdelingen
 • Et stabilt team med bred faglig kompetanse og erfaring
 • Et spennende og variert arbeid med barn, ungdom og familier
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne og dyktige kolleger
 • Tett samarbeid med Barne- og Ungdomsavdelingens øvrige enheter inkl. Regional Kompetansetjeneste-Medfødte Russkader
 • Mulighet for forsknings- og utviklingsarbeid

  - Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

  Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Webcruiter-ID: 4827640522

Powered by Labrador CMS